HOME
|ABOUT US
|OUR SERVICES
|SEMINAR
|NEWS
|CAREERS
|MEMBER
|CONTACT US
 
A01 Transfer Pricing ปี 62 การกำหนดราคาโอนระหว่างบริษัทที่มีความสัมพันธ์กัน
(รุ่นที่ 1)

วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ
กฎหมายภาษีสรรพากร
A02 Transfer Pricing ปี 62 การกำหนดราคาโอนระหว่างบริษัทที่มีความสัมพันธ์กัน
(รุ่นที่ 2)

อาจารย์ ธนภณ แก้วสถิตย์
A03 TFRS 15 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
(การประยุกต์ใช้และ
การเปิดเผยข้อมูล)

อาจารย์ ณัฐเสกข์ เทพหัสดิน
A04 TFRS 15 รายได้
จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (หลักการและมาตรฐาน
การบัญชี)

รศ.ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์
A05 TFRS 9 การบัญชีเครื่องมือทางการเงิน สำหรับองค์กรที่มิใช่
สถาบันทางการเงิน

ผศ.ดร. วิศรุต ศรีบุญนาค
A06 TFRS 16 สัญญาเช่า
(รุ่นที่ 1)

รศ.ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์
A07 TFRS 16 สัญญาเช่า
(รุ่นที่ 2)

ดร. สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
A08 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
ปี 62 และมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
ที่เกี่ยวข้อง

รศ.ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์
A09 การบัญชีภาษีเงินได้
ปี 62 (2019 DEFERRED TAX) หลักการปัญหาและแนวปฏิบัติ

รศ.ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์
A10 TFRS ใหม่ ที่ต้องรู้
รศ.ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์
A11 ความเหมือนและ
ความต่างหลักบัญชี
กับหลักภาษีสรรพากร
ของ TFRS ใหม่ที่ต้องรู้

รศ.ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์
A12 มาตรฐานการบัญชี PAEs ที่ใช้ในปี 62
รศ.ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์
A13 การบัญชีเงินลงทุน
ในบริษัทร่วม บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า

รศ.ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์
A14 การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน เพื่อ
การตัดสินใจของผู้บริหาร

ผศ.ดร. สันสกฤต วิจิตรเลขการ
A15 วิเคราะห์ปัจจุบัน รู้ทันอนาคต ผ่านงบการเงิน
ผศ.ดร. วิศรุต ศรีบุญนาค
A16 ครบครัน
กฎหมายลูกหนี้และเช็คสำหรับนักบัญชี

อาจารย์ รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์
A17 เทคนิคการจัดทำ
งบประมาณเพื่อการวางแผน และการตัดสินใจทางธุรกิจ

อาจารย์ ธนเดช มหโภไคย
A18 งบกระแสเงินสด
เบื้องต้นสำหรับผู้เริ่มจัดทำ STATEMENT OF CASH FLOWS WORKSHOP

ผศ. วิภาดา ตันติประภา
A19 การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด และการบริหารกระแสเงินสด Statement of Cash Flows Analysis and Cash Flows Management
อาจารย์ พรสรัญ รุ่งเจริญกิจกุล
A20 e-Tax Invoice
และ e-Receipt ปี 62

วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ        
กฎหมายภาษีสรรพากร
และ ผู้เชี่ยวชาญ              
การเสียภาษีทางอิเล็คทรอนิกส์
A21 การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์
รศ. ดวงมณี โกมารทัต
A22 อากรแสตมป์ที่นักบัญชีต้องรู้
อาจารย์ รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์
A23 ภาษีศุลกากรที่นักบัญชีต้องรู้
อาจารย์ กฤติกา  ปั้นประเสริฐ
A24 การเงินที่สำคัญ
สำหรับผู้บริหาร

อาจารย์ ธนเดช มหโภไคย
A25 บัญชีที่ผู้บริหารต้องรู้
รศ.ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์
A26 เทคนิควางแผนภาษี เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุด
ของกิจการ BOI

อาจารย์ สมชาย แสงรัตนมณีเดช
A27 ภาษีทั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
การขาย

อาจารย์ สุเทพ พงษ์พิทักษ์
A28 รู้ทัน ป้องกัน
ปัญหารายจ่ายต้องห้าม
ปี 62

อาจารย์ สมชาย แสงรัตนมณีเดช
A29 รายจ่ายต้องห้าม
ที่มักผิดและเทคนิค
การป้องกัน

อาจารย์ สมศักดิ์ อนันทวัฒน์
A30 ภาษีจากการจ่ายเงิน
ไปต่างประเทศทั้งระบบ
และอนุสัญญาภาษีซ้อน

วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ
กฎหมายภาษีสรรพากร
A31 จ่ายเงินไปต่างประเทศอย่างไรให้ประหยัดภาษีสูงสุด
อาจารย์ ธนภณ แก้วสถิตย์
A32 VAT ประเด็นที่มักผิดและเทคนิคการแก้ไข
อาจารย์ ชุมพร เสนไสย
A33 VAT เชื่อมโยงทั้งระบบ ปี 62
อาจารย์ ชุมพร เสนไสย
A34 สารพันปัญหา
ใบกำกับภาษี
ภาษีซื้อต้องห้าม
และวิธีแก้ไข

วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ
กฎหมายภาษีสรรพากร

Accounting Service

Accounting Services is responsible for recording and processing of complete, accurate and timely financial information to be used for reporting, management, planning and business decision making.

Responsibilities also include maintenance of the general ledger and preparing monthly, quarterly and year-end financial reports, details of account, reconciliations. Accounting also maintains the chart of accounts, monitor cash flow statements for operation, investing and financing, coordinate with and responds to external and internal audits for both legal and company policy requirement.

Our Accounting service division offers a complete range of financial services to a wide variety of businesses type and size. On one end of the spectrum, we can provide total comprehensive accounting support including system set up transaction processing, and reporting preparation as per the policy of company. At other end, if all your need is platform support, we can provide a fully integrated and modern system that can be configured to meet the financial needs of any organization. We can also provide services at any level in between.
We help client to solve specific accounting problems or assist in case of a breakdown in the accounting system. We can determine whether the problem is system, personnel or transaction-based and then propose and implement the most appropriate solution, including, where necessary, staff training. We can recreate historic accounting records, ensuring that you have a clean set of books going forwards, particularly from a tax perspective.

We provide full payroll services, not only providing services more cost-effectively than many companies can provide internally, but also ensuring confidentiality. We use specialized payroll software and can prepare customized payroll reports and salary slips. Our payroll services can be provided either as part of a general accounting package or on a stand-alone basis.

We believe that our ability to provide a modern, web–based, integrated financial system in combination with an experienced and dedicated staff makes NYC Group the best alternative for our valued clients.

We invite you to take this opportunity to learn more about our accounting services and our commitment to the highest level of professional service.

 
NYC Management Co., Ltd.
7/3 The Office at Central Pinklao Tower B, 15th Floor, Room 1503,
Baromrachachonnanee Road, Arunamarin, Bangkoknoi, Bangkok 10700
Tel: +66-02-884-5999 , +66-089-534-7000 , +66-089-534-8000
Home | About NYC | Our Services | Seminar | News | Careers | Member | Contact Us
Copyright (c) 2009. NYC Management Co.,Ltd. All rights Reserved.